دستگاه پرس قوتو

استاندارد

دستگاه پرس قوتو جهت پرس انواع قوتو با اشکال مختلف دارای PLC در تنظیم برنامه.

دستگاه پرس قوتو

دستگاه پرس قوتو