دستگاه خشک کن سیال

استاندارد

دستگاه خشک کن سیال مناسب جهت خشک کردن ضایعات کشاورزی و تفاله میوه های آبگیری شده و خشک کردن مواد معدنی شیمیایی.